4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Praca w Tradis -> Praca w Centrali

Nasza Centrala znajduje się w Lublinie.

Głównym zadaniem Centrali jest tworzenie i realizacja koncepcji w obszarach m.in. działalności operacyjnej, zakupowej, administracyjnej, marketingowej, personalnej.

1. Dział Zakupów:
Ma za zadanie negocjowanie warunków handlowych z Producentami centralnymi i nadzór nad Producentami lokalnymi, optymalizację ciągłości i zapasów towarów. Zarządza także asortymentem w poszczególnych kategoriach w dystrybucji.

2. Dział Wdrożeń i Rozwoju:
Prowadzi projekty mające na celu organizacyjną i systemową integrację spółek dystrybucyjnych wchodzących w skład Grupy Handlowej Emperia. Otwiera nowe Centra Dystrybucyjne i Oddziały.
Wprowadza standardy pracy w istniejących Oddziałach poddawanych "remodellingom" tj.: rozbudowywanych, przenoszonych do innych magazynów lub w znaczący sposób przeorganizowanych. Wdraża także struktury organizacyjne i system komputerowy
w nowych, przejętych przez Tradis spółkach dystrybucyjnych.

3. Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych:
Dział zajmuje się budową nowych lub aktualizacją istniejących rozwiązań informatycznych, mających na celu obsługę procesów sprzedażowych. Zadaniem działu jest również tworzenie i koordynowanie projektów informatycznych odpowiadających potrzebom klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Dział zajmuje się także koordynacją procesów wdrożeniowych.

4. Dział Logistyki:
Odpowiada za obszary: gospodarki magazynowej, transportu oraz ochrony towarowej. Zadaniem działu jest tworzenie standardów w obszarze logistyki (metody i narzędzia pracy), budowanie narzędzi usprawniających pracę, rozwój systemu IT w obszarze logistyki, udział przy rozwoju sieci logistycznej oraz otwarciach i remodellingach Centrów Dystrybucyjnych i hal Cash & Carry. Sprawuje również kontrolę nad Makroregionami w zakresie przestrzegania standardów i realizowania norm.

5. Dział Sprzedaży:
Zajmuje się bieżącym monitorowaniem sprzedaży i jej aktywizowaniem, analizą potencjału rynku i konkurencji, tworzeniem standardów w obszarach sprzedaży, opracowaniem wskaźników budżetowych, badaniem i rozwijaniem nowych kategorii asortymentowych.

6. Dział Wsparcia Zakupów:
Dział ma za zadanie wsparcie merytoryczne dla działów zakupów w Makroregionach oraz przeprowadzanie audytów, szkoleń
z zakresu obsługi systemu w nowo otwieranych bądź przejmowanych Oddziałach.

7. Dział Marketingu:
Dział ten inicjuje i koordynuje programy promocyjne oraz tworzy plany ich działania. Kreuje nowe rozwiązania w zakresie promocji oraz wdraża i obsługuje programy lojalnościowe.
Współpracuje z agencjami reklamowymi, opracowuje i tworzy materiały promocyjno-informacyjne (np. gadżety firmowe). Przygotowuje i przeprowadza kampanie reklamowe, targi handlowe.

8. Dział Rekrutacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich:
Odpowiada za zapewnienie wykwalifikowanej i przygotowanej kadry pracowników oraz projekty z zakresu Zasobów Ludzkich m.in.: systemy ocen, systemy rozwojowe, itp. Pracownicy działu rekrutują, dbają o prawidłową adaptację nowych pracowników. Współpracują z wieloma instytucjami zewnętrznymi – uczelnie wyższe, biura karier, media i firmy rekrutacyjne, firmy doradztwa personalnego.

9. Dział Rozliczeń:
Dział Rozliczeń Centrali Tradis zajmuje się wewnętrznym podziałem wszystkich bonusów i dodatkowych rozliczeń od dostawców na Makroregiony w ramach spółki, współpracując ściśle z Księgowością i Działami Zakupów w Makroregionach. Tu również wystawiane są faktury za całą Spółkę z różnych tytułów wobec tych dostawców, z którymi niemożliwe jest samodzielne rozliczanie Makroregionów. Do obowiązków należy rozwój i usprawnianie narzędzi systemowych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Działów Rozliczeń w Makroregionach oraz pomoc merytoryczna dla osób pracujących w tych działach.

10. Dział BHP:
Pełni funkcje kontrolno–doradcze. Do zadań Działu BHP należy również koordynowanie prac służby BHP w Makroregionach na terenie całej Polski. Uczestniczy w tworzeniu prawa wewnętrznego w zakresie BHP. Przeprowadza okresowe analizy stanu BHP. Doradza w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników.

11. Dział Administracji:
Dział Administracji odpowiada przede wszystkim za majątek firmy, a więc jego ewidencję, inwentaryzację oraz ochronę m.in. przez systemy alarmowe, monitoring, ochronę osobową i techniczną. Zajmuje się zakupem niezbędnego wyposażenia oraz mediów. Odpowiada również za zabezpieczenie ciągłości procesów w obszarze administracji.