4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Aktualności

22.10.2008 | SEJF MANY


REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
POD NAZW? „Sejf Many”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 [Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej loterią]
Loteria będzie prowadzona pod nazwą „Sejf Many”.

1.2 [Nazwa organizatora loterii]
Organizatorem loterii jest Tradis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy al. Witosa 16, 20-315 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie pod numerem KRS: 0000272382, NIP 946-25-14-092, REGON 060213574 „Organizator”.

1.3 [Nazwa organu, który wydał zezwolenie]
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej.

1.4 [Zasięg loterii]
Loteria ma charakter ogólnopolski.

1.5 [Czas trwania loterii]
Loteria rozpocznie się w dniu 17 czerwca 2013r. i zakończy się w dniu 24 grudnia 2013r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień zakończenia rozpatrywania reklamacji.

1.6 [Czas trwania sprzedaży promocyjnej]
Sprzedaż promocyjna prowadzona będzie w dniach od 17 czerwca 2013r. do dnia 15 września 2013r.

1.7 [ Uczestnicy loterii]
Loteria przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego, cywilnego oraz osób prowadzących działalność gospodarczą), będących zarejestrowanymi klientami Organizatora, prowadzących sprzedaż detaliczną artykułów FMCG będących jednocześnie klientami Organizatora i zaproszonych do udziału w loterii poprzez przyznanie dostępu do specjalnie utworzonej strony internetowej loterii zwanej dalej „portalem akcji” i prowadzących działalność handlową w dniu rozpoczęcia loterii.

1.8 W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora loterii.

1.9 [Dane osobowe]
Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane będą do celów przeprowadzenia loterii promocyjnej oraz wydania i realizacji nagród. Administratorem danych osobowych jest Tradis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy al. Witosa 16. Dane osobowe uczestników loterii podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Podanie danych osobowych zwycięzców w Loterii jest niezbędne do przeprowadzenia dalszych procedur związanych z wydawaniem nagród. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i/lub żądania ich usunięcia.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

2.1 Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każdy, kto spełni warunki pkt. 1.7 i 1.8 i w dniach od 17 czerwca 2013r do dnia 15 września 2013r dokona zakupów zgodnie z zadaniem wyznaczonym indywidualnie w danym tygodniu trwania sprzedaży promocyjnej.

2.2 Sprzedaż promocyjna prowadzona będzie w 13 etapach, przy czym 1 etap odpowiada tygodniowi kalendarzowemu.

2.3 Zaproszeni do loterii Uczestnicy według uznania Organizatora otrzymają dane do logowania do portalu akcji. Każdy Uczestnik po zalogowaniu do portalu otrzymuje dostęp do indywidualnych zasobów akcji, w których wskazane są jego indywidualne zadania do realizacji w danym tygodniu.

2.4 Indywidualne zadanie Uczestnika określa grupę produktów oraz wartość zakupu tych produktów przez Uczestnika w Tradis w danym tygodniu.

2.5 Każde zadanie poza przypisanymi produktami i wartością ich zakupu określa ilość losów w loterii, jaką Tradis przyzna Uczestnikowi w zamian za realizację danego zadania.

2.6 Po zakończeniu danego tygodnia Tradis na podstawie danych z systemu informatycznego nie później niż w pierwszy czwartek po zakończeniu danego tygodnia dokona weryfikacji, którzy Uczestnicy zrealizowali swoje zadania.

III.  NAGRODY
3.1 Nagrodami w loterii są:

a)    13 lub 26 sztuk nagród tygodnia:
„Miesięczne zakupy w Tradis” w postaci bonów zakupowych o wartości 10 000 zł brutto każda
b)    3 sztuki nagród finałowych:

2 sztuki w postaci zestawu bonów zakupowych  „Półroczne zakupy w Tradis” o wartości 60 tys. zł każda,
1 sztuka w postaci zestawu bonów zakupowych  „Roczne zakupy w Tradis” o wartości 120 tys. zł każda.
     Łączna maksymalna wartość puli nagród wynosi 500 tys. zł brutto.


IV. ZASADY PROWADZENIA LOSOWANIA
4.1
a)    Nagrody wymienione w pkt 3.1 lit. a) losowane będą po zakończeniu każdego tygodnia akcji,  organizator przeprowadzi losowanie 1 lub 2 nagród tygodnia. Losowania odbędą się w dniach:

1)    27 czerwca 2013 r.
2)    4 lipca 2013 r.
3)    11 lipca 2013 r.
4)    18 lipca 2013 r.
5)    25 lipca 2013 r.
6)    1 sierpnia 2013 r.
7)    8 sierpnia 2013 r.
8)    15 sierpnia 2013 r.
9)    22 sierpnia  2013 r.
10)    29 sierpnia 2013 r.
11)    5 września 2013 r.
12)    12 września 2013 r.
13)    19 września 2013 r.

b)    W przypadku, gdy ilość zadań zrealizowanych przez Uczestników w ciągu danego tygodnia kalendarzowego będzie mniejsza lub równa 15 000 - Organizator przeprowadzi losowanie minimum 1 nagrody tygodnia a maksymalnie 2. Jeśli ilość zrealizowanych przez Uczestników zadań w ciągu danego tygodnia przekroczy 15 000 – Organizator przeprowadzi losowanie 2 nagród tygodnia.

c)    W losowaniu nagród tygodnia wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy w tygodniu poprzedzającym losowanie zrealizowali minimum jedno zadanie, przy czym każde zrealizowane zadanie traktowane jest, jako 1 los. Nie dotyczy to zadań realizowanych na produktach producenta wskazanego w komunikacji akcji oraz na portalu, jako „sponsor tygodnia X ” Gdzie „X” oznacza numer tygodnia akcji poprzedzającego losowanie. W takim wypadku każde zadanie zrealizowane na produktach tego producenta liczone jest, jako 3 losy.

d)    Każdy Uczestnik, który zrealizuje minimum 15 zadań w tygodniu otrzyma dodatkowe 15 losów.

4.2  Losowanie nagród wskazanych w pkt 3.1 lit. b) odbędzie się dnia 15 października 2013 roku. W losowaniu nagród finałowych udział wezmą wszystkie losy. Nagrody wymienione w punkcie 3.1 lit. b) będą przyznane w oparciu o następujący mechanizm:

a)    Tradis z puli losów Uczestników dopuszczonych do losowania finałowego wylosuje 3 Uczestników.

b)    Nagrodę „Roczne zakupy w Tradis” otrzyma Uczestnik, który w czasie akcji uzbierał najwięcej losów spośród 3 wylosowanych w losowaniu finałowym Uczestników.

c)    Nagrody „Półroczne zakupy w Tradis” otrzymają dwaj pozostali Uczestnicy spośród 3 wylosowanych w losowaniu finałowym Uczestników

d)     W wypadku gdyby ilość losów była identyczna decyduje łączna wartość zakupów Uczestników w Tradis, wyrażona w cenach realizacji netto (po rabatach, bez podatku VAT) według danych systemu informatycznego Tradis.
4.3 Losowania prowadzone będą przez program komputerowy systemu obsługujący bazę danych loterii w siedzibie Organizatora. 

V. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCI? URZ?DZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

5.1 Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej sprawować będzie wewnętrzna komisja nadzoru loterii, powołana przez Organizatora zwana dalej komisją. W skład komisji wchodzić będzie osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

5.2. Organizator wyda wewnętrzny regulamin działania Komisji.

5.4  Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników loterii.

5.4. Uczestnik loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora.

VI. OGŁASZANIE WYNIKÓW i WYDANIE NAGRÓD

6.1 Każdy Uczestnik, który zostanie Laureatem losowania, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie przez Organizatora w terminie 7 dni od daty każdego losowania.

6.2 Nagrody tygodnia wymienione w punkcie 3.1a) zostaną przekazane Laureatom poprzez skorygowanie wartości zakupów Laureata w Tradis dokonanym w ciągu pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po poinformowaniu Laureata o nagrodzie.
Łączna kwota korekt dla Laureata to maksymalnie 10 000 zł brutto.
W wypadku gdyby wartość zakupów Laureata w Tradis w okresie wymienionego miesiąca była niższa niż 10 000 zł brutto nagroda zostanie pomniejszona do wydanej w danym miesiącu kwoty brutto. Nie wykorzystane kwoty nagrody nie przechodzą na następny miesiąc.

6.3 Jako nagrody finałowe wymienione w punkcie 3.1b) zostaną przekazane Laureatom bony uprawniające do skorygowania wartości zakupów Laureata w Tradis dokonanych w ciągu pierwszego pełnego i kolejnych pięciu pełnych miesięcy kalendarzowych w przypadku nagrody „półroczne zakupy w Tradis” oraz dokonanych w ciągu pierwszego pełnego i kolejnych jedenastu pełnych miesięcy kalendarzowych w przypadku nagrody „roczne zakupy w Tradis” po poinformowaniu Laureata o nagrodzie.
Łączna kwota na którą opiewać będą bony to maksymalnie:

60 000 zł brutto dla nagród „półroczne zakupy w Tradis” przy czym bony uprawniają do sześciu korekt na maksymalnie 10 000 zł brutto każda rozdzielona na każdy kolejny z sześciu wymienionych miesięcy.
W wypadku gdyby wartość zakupów Laureata w Tradis w okresie dowolnego z wymienionych miesięcy była niższa niż 10 000 zł brutto nagroda zostanie pomniejszona do wydanej w danym miesiącu kwoty brutto. Nie wykorzystane kwoty z bonów nie przechodzą na następny miesiąc.

120 000 zł brutto dla nagrody „roczne zakupy w Tradis” przy czym bony uprawniają do dwunastu korekt na maksymalnie 10 000 zł brutto każda rozdzielona na każdy kolejny z dwunastu wymienionych miesięcy.
W wypadku gdyby wartość zakupów Laureata w Tradis w okresie dowolnego z wymienionych miesięcy była niższa niż 10 000 zł brutto nagroda zostanie pomniejszona do wydanej w danym miesiącu kwoty brutto. Nie wykorzystane kwoty z bonów nie przechodzą na następny miesiąc.

6.4. Laureat nie może domagać się odbioru nagrody w ekwiwalencie pieniężnym ani w innej formule niż wyżej opisana.

6.5. Dane Laureatów wyłonionych w wyniku losowań zostaną ogłoszone na stronie Tradis w terminie 7 dni od daty każdego losowania.

6.6. Warunkiem przekazania nagród tygodnia oraz nagród finałowych jest uregulowanie wszelkich zobowiązań płatniczych w stosunku do Tradis, których termin płatności przypada przed dniem odbioru nagrody. Uczestnik odbierając nagrodę potwierdza poprzez podpisanie stosownego protokołu, że znane są mu obowiązku podatkowe wynikające z faktu otrzymania nagrody – tj. konieczność zaliczenia wartości brutto nagrody jak przychodu związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w terminie nie później niż do 30 listopada 2013r.
VII. POST?POWANIE REKLAMACYJNE

7.1 Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej Loterii powinny być składane na piśmie Organizatorowi przez cały okres trwania Loterii, najpóźniej w terminie od dnia 17 czerwca 2013r do dnia 7 grudnia włącznie (decyduje data stempla pocztowego). Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłynął do siedziby Organizatora po dniu 13 grudnia 2013r nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego wniesienia, zgodnie z datą stempla pocztowego.

7.2 Reklamacje zgłasza się na piśmie listem poleconym (decyduje data nadania) lub przez złożenie w siedzibie Organizatora (decyduje data złożenia), z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, treści żądania oraz dopisku, że reklamacja dotyczy loterii promocyjnej

7.3 Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru Loterii na podstawie Regulaminu loterii zatwierdzonego przez Dyrektora  Izby Celnej. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

7.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni roboczych, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o jego wyniku.

7.5 Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7.6 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora loterii.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin loterii dostępny będzie w siedzibie Organizatora loterii oraz na stronie internetowej www.tradis.com.pl.

8.2 Skrócony opis zasad przeprowadzenia loterii znajduje się na materiałach reklamowych towarzyszących sprzedaży promocyjnej.

8.3 Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

8.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).
 


Zobacz pozostałe wpisy